Гимназия

ПОНЕ 14 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРА „ЕВРОСТАНДАРТ” !
Гимназия Евростандарт. Елитни гимназии в София. Професионални гимназии в София.1. Обучението по английски език
Учениците изучават английски език на нивото на английска езикова гимназия. Учениците от „Евростандарт изучават 1760 часа английски език през целия курс на обучение, всяка година имат изпит по английски език и в края на ХІІ клас достигат до ниво С 1 от европейската езикова рамка. Това ниво предполага успешно явяване на изпити за получаване на езикови сертификати.

2. Билингвално обучение
От ІХ до ХІІ клас учениците изучават на английски език три общообразователни предмети - история, география и биология и един специален предмет – бизнес комуникации.

3. Професионална подготовка по професия „Финансист”
Учениците от „Евростандарт” имат предимството, че получават Свидетелство за професионална квалификация - лигитимен документ, с който те след дипломирането си могат да постъпят на работа и да заемат съответни длъжности, изискващи средно специално икономическо образование. Пример за това са много випускници на „Евростандарт”, които следват задочно и работят в банки и финансови къщи.

4. Добрата компютърна подготовка
Учениците от „Евростандарт” изучават информатика, информационни технологии и компютърни офис системи през целия учебен период от ІХ до ХІІ клас. Те овладяват съвременен компютърен софтуер - пълния пакет на Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design и компютърни мрежи в модерен компютърен кабинет, придобиват професионални практически умения за изработване на презентации, уеб-страници и предпечатна подготовка.

5. Учебно-тренировъчни фирми
Още в Х клас учениците в Евростандарт създават учебно-тренировъчни фирми, които самостоятелно управляват. В тях те овладяват успешни бизнес практики. Всеки ученик има различни ангажименти във фирмата - разработва бизнес-планове, прави отчети, изготвя калкулации и цени, оформя фирмена документация. Произвеждат реални продукти, които успешно реализират. Представят фирмите си на панаири и изложения. Работейки във фирмата, учениците придобиват важни за бизнеса умения за работа в екип, вземане на решения, поемане на отговорност и риск - качества, нужни за бъдещата им успешна реализация.

6. Ежегодно участие в международни проекти
Участието в международни проекти и съпътстващото ги 2-седмично посещение на 20 ученици в страната на партньора по проекта допринася за личностното и професионално израстване на учениците от „Евростандарт”. Преди всичко те обогатяват знанията си по английски език, който е официален език за комуникация. Научават повече за други народи и страни, за тяхната история, култура, традиции, обичаи. При участието си във всеки проект учениците задължително изработват и презентират пред родители и съученици крайни продукти като терминологични речници и сборници, географски или професионални пътеводители, годишни календари, рекламни материали. По този начин учениците не само разширяват своите знания и умения , но и формират самочувствие на пълноценни граждани на обединена Европа.

7. Добра материална база
Училището разполага с добра материална база – самостоятелен етаж. Класните стаи са светли, добре обзаведени и хигиенични. Обособени са и 2 зали за срещи и занимания по интереси. Компютърният кабинет е обзаведен с модерни компютри и целодневен Интернет. На разположение на учениците е и библиотека, оборудвана с 4 компютъра, с художествена и специална литература, включително много речници и справочници.

8. Едносменно обучение
Учениците в „Евростандарт” учат само първа смяна – от 8.20 ч. до 14.10 ч. По този начин те идват в по-нормално време на училище, събудени и готови за учебен процес. Избягва се прибирането по тъмно, особено неприятно през зимния сезон. Освен това когато учениците учат първа смяна им остава повече време за почивка и самоподготовка.

9. Постоянен контрол в училище
Учебно-възпитателният процес в училище се контролира целодневно.
Поведението на учениците в часовете се регулира с приложението на строг Правилник за дейността на училището, който се спазва безусловно. Следи се за отсъствията и при такива се уведомяват родителите. Създадена е добра организация за дежурства на учителите – всяко междучасие дежурят по 2 учители, които контролират поведението на учениците не само по коридорите, но и в класните стаил. Общите помещения се контролират и по време на часове, като не се допуска безцелно и безпричинно излизане от стаите и движение по коридорите.

10. Добра система за обратна връзка с родителите
Класните ръководители, а чрез тях и всички учители, поддържат връзка с родителите на учениците и осигуряват своевременна информация за успеха и поведението на техните деца. Осъществява се с контакти по телефон, срещи, регулярни писмени справки, в които всеки учител излага своите впечатления от ученика за съответния период.

11. Добро местоположение
Училището се намира в централната част на града с изключително добри възможности за транспортни комуникации със всички райони на града. Има връзки на трамвайни линии , тролеи , автобуси., маршрутки.

12. Прекрасни условия за спорт
Учениците спортуват в Спортния комплекс на ТУ, където имат възможност да играят футбол, тенис, волейбол, баскетбол, да плуват. Всяка есен в началото на учебната година се организира 1-седмично зелено училище, а през зимата - в началото на втория срок и 1-седмично ски училище на Витоша.

13. Извънкласни мероприятия
Футболен отбор, вокална група с професионален ръководител, екскурзии в страната и чужбина.

14. Най-важното – „Евростандарт” е вторият дом за своите ученици
Учениците в „Евростандарт” са най-важното нещо. Всеки от тях е личност, за която се полагат професионални педагогически грижи да бъде добър ученик и добър гражданин на страната. Изключителна заинтересованост към проблемите на всеки. Индивидуален подход, разнообразни форми на допълнителна работа и стимулиране.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio