Икономическо направление

професия „Финансист”

специалност „Банково дело”

ІІІ-та степен на професионална квалификация ***

За специалността

Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките и финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др.

Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата дейност.

Професионална реализация

Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи, както и носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред.

Академична реализация - преференции

Гимназистите, завършили специалност „Банково дело” в ЧПБУ ,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на:

  • Европейския колеж по икономика и управление
  •  Висшето училище по застраховане и финанси
  • Нов Български университет

Гимназията е в договорни отношения с тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите обучението в ЧПБУ „Евростандарт” във втори курс (трети семестър).

професия „Икономист”

специалност „Икономика и мениджмънт”

ІІІ-та степен на професионална квалификация ***

За специалността

Икономистът извършва трудовата си дейност в администрация на предприятие, фирма или организация на средно и оперативно управленско ниво. Участва в планирането на дейността и в реализацията на плана. Взема участие в разработване на организационната структура на предприятието. Планира потребността от персонал. Участва в организацията на дейността на предприятието, в търсенето, подбора и квалификацията на персонала. Разрешава конфликти. Оценява професионалното развитие на персонала.

Икономистът осъществява организацията на труда на персонала, възлага ежедневната работа и разпределя оперативните задачи. Контролира качественото изпълнение на задачите. Участва при наблюдение, констатиране и анализиране на резултатите. Мотивира служителите при изпълнение на конкретните задължения. Изготвя отчети и набелязва мерки.

Икономистът осигурява стопанската дейност с необходимите ресурси. Организира дистрибуцията. Участва в управлението на имуществото на предприятието. Осъществява контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията. Участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние.

Завършвайки тази специалност ще придобиете знания и умения как да ръководите работата в офиса или фирмата на съответното управленско равнище. Ще получите знания как да управлявате персонала във фирмата, как да работите в екип, как да подчините успеха на Вашия бизнес на доказаните правила в областта на маркетинга. Ще се запознаете с техниките за разработване на бизнес проекти, както и с умения за тяхното управление. Така ще получите знания, умения и опит за стартиране и управление на собствен бизнес.

Професионална реализация

Придобилите трета степен на квалификация по професията „Икономист" могат да постъпват на работа на длъжности: икономист, финансист, бизнес анализатор и др. във фирми, предприятия и организации на средно и оперативно управленско ниво.

Извършват проучвания, събират, обработват и анализират информация, участват в организирането на маркетинговата дейност, в ценообразуването, в изготвянето на оферти, поддържат контакти с финансови и други институции.

Работата на икономиста изисква непрекъснато обучение, подобряване знанията уменията и квалификацията за отговор на икономическите промени.

Академична реализация - преференции

Гимназистите, завършили специалност „Икономика и мениджмънт в ЧПБУ ,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на:

  • Европейския колеж по икономика и управление
  •  Висшето училище по застраховане и финанси
  • Нов Български университет

Гимназията е в договорни отношения с тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите обучението в ЧПБУ „Евростандарт” във втори курс (трети семестър).

***

1. Степените на професионална квалификация са във възходящ ред, като най-високата степен, по която учениците в професионалните гимназии могат да се обучават е ІІІ степен (най-ниската степен на професионална квалификация е първа).

2. Степента на професионална квалификация се определя в Националната квалификационна рамка на Република България

3. За всяка специалност по професия и направление, степента на професионална квалификация се определя в Списъка на професиите за професионално образование и обучение
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio