Арт направление

професия „Графичен дизайнер"

специалност „Графичен дизайн”

Телефон за записване и информация: 0878/670 738; 02/ 931 00 34

III-та степен на  професионална квалификация ***

За специалността

Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Защо „Графичен дизайн"?

Основна цел на специалността „Графичен дизайн" на ЧПБУ „Евростандарт" е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. Учениците ще изучат в детайли изискванията и стандартите на графичния дизайн, които ще им осигурят конкурентоспособност и на международния трудов пазар. Обучението включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове графични изкуства. Включените учебни дисциплини ще развият у обучаващите се умения за пълноценно ползване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността училището е организирало посещения на фирми, работещи със специалисти графични дизайнери.

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, обучаващият се ще придобие редица компетенции. Той ще:

 • познава и умее да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност;
 • може да прилага в практиката получените знания по история на буквите и печатарските практики за осъществяване на свързванията;
 • притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете;
 • познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop;
 • може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете;
 • използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност;
 • пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET.

Професионална реализация

След завършване на специалността „Графичен дизайн", учениците ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от който в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.

Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.

Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.

Академична реализация - преференции

Гимназистите, завършили специалност „Графичен дизайн” в ЧПБУ ,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си (на база договорни отношения) в бакалавърските програми на Нов Български университет във втори курс (трети семестър).

професия „Компютърен график"

специалност „Компютърна графика”

III-та степен на  професионална квалификация ***

За специалността

Обучението по Компютърна графика има за цел придобиване изобразителна и визуална култура у учениците, навлизайки в тайните на цифровите изображения. В специалността „Компютърна графика" се получат основни познания за ефектите на компютъризацията върху съществуващите културни реалии, каквито са фотографията и киното. Анализира се приносът и влиянието на възникващите нови форми – виртуална реалност, компютърни игри, мултимедийни проекти, реклама и др. Посредством компютърни програми се опознават основните формати на съвременните медии, придобиват се умения относно прилагане дигиталните технологии за създаване на изображения.

Учениците придобиват система от знания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения, прилагат дигитални изображения за мултимедийна анимация.

Защо „Компютърна графика"?

Целта е след завършване обучението по тази все по-актуална и търсена специалност на пазара на труда обучаващите се:

 • да усвоят умения да разпределят, селектират и заменят области от изображението;
 • да усвоят тънкостите за подготовка на изображения за Интернет;
 • да усъвършенстват техниките за редактиране, въвеждане на движения и надписи, цифрови видео и звукови ефекти;
 • да придобият необходимите теоретични знания и практически умения в областта, както на технологичната, така и на художествена компютърна графика в различни области: изкуството, образование, бизнес, производство и др.

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, обучаващият се ще придобие редица компетенции. Той ще:

 • придобие умение за работа в екип;
 • може да взема правилни оперативни и управленски решения;
 • работи с персонални компютри и операционни системи;
 • работи с бази данни и съответните им приложни продукти;
 • работи с периферии, изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения;
 • познава класическите и мултимедийните архитектури основи на компютрите;
 • създава компютърни графични модели и ги анимира;
 • създава и ползва различни CAD приложения за работа с проектантски и рекламни продукти, както и продукти с производствено предназначение;
 • свободно борави с презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда;
 • владее Web дизайн, създава електронни приложения и др.

Професионална реализация

След завършване на специалността „Компютърна графика" учениците ще могат да се реализират на трудовия пазар като специалисти по компютърен, графичен дизайн в сферата производството, на високите технологии, на изкуството, фотографията и киното, в областите наука, образование и др.

Академична реализация - преференции

Гимназистите, завършили специалността „Компютърна графика"в ЧПБУ ,,Евростандарт" ползват преференции за продължаване на обучението си (на база договорни отношения) в бакалавърските програми на Нов Български университет във втори курс (трети семестър).

***

1. Степените на професионална квалификация са във възходящ ред, като най-високата степен, по която учениците в професионалните гимназии могат да се обучават е ІІІ степен (най-ниската степен на професионална квалификация е първа).

2. Степента на професионална квалификация се определя в Националната квалификационна рамка на Република България

3. За всяка специалност по професия и направление, степента на професионална квалификация се определя в Списъка на професиите за професионално образование и обучение
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio