Банково дело

Специалности - Банково дело

СПЕЦИАЛНОСТ: БАНКОВО ДЕЛО

ПРОФЕСИЯ ФИНАНСИСТ: ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките и финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др.

Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата дейност.

Професионална реализация

Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи , както и носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на:

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio