Оперативно счетоводство

Специалности - Оперативно счетоводство

СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

За специалността

В учебния план на специалността е заложено задълбочено  изучаване на счетоводството във всичките му направления –фирмено, търговско, банково, бюджетно и т.н. и свързаните с него основни икономически дисциплини – микро и макроикономика, финанси, пари и банки, мениджмънт и др. Естеството на работа изисква от бъдещите счетоводители сериозни познания в сферата на правотодокументооборота, статистиката и др.  В последния семестър се изучава компютърно счетоводство с практическа насоченост върху популярни и реално приложими счетоводни продукти.

Професионална реализация

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. Той  получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки,  получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки,  закупува и продава валутни парични средства. Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансово-счетоводната дейност в предприятието. Завършилите специалността "Оперативно счетоводство" може да работят във всички сфери на частния и обществения сектор в икономиката на страната и в света.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio