Компютърна графика

Компютърна графика

ПРОФЕСИЯ „КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК"

III-ТА СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

За специалността

Обучението по Компютърна графика има за цел придобиване изобразителна и визуална култура у учениците, навлизайки в тайните на цифровите изображения. В специалността „Компютърна графика" се получат основни познания за ефектите на компютъризацията върху съществуващите културни реалии, каквито са фотографията и киното. Анализира се приносът и влиянието на възникващите нови форми – виртуална реалност, компютърни игри, мултимедийни проекти, реклама и др. Посредством компютърни програми се опознават основните формати на съвременните медии, придобиват се умения относно прилагане дигиталните технологии за създаване на изображения.

Учениците придобиват система от знания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения, прилагат дигитални изображения за мултимедийна анимация.

Защо „Компютърна графика"?

Целта е след завършване обучението по тази все по-актуална и търсена специалност на пазара на труда обучаващите се:

 • да усвоят умения да разпределят, селектират и заменят области от изображението;
 • да усвоят тънкостите за подготовка на изображения за Интернет;
 • да усъвършенстват техниките за редактиране, въвеждане на движения и надписи, цифрови видео и звукови ефекти;
 • да придобият необходимите теоретични знания и практически умения в областта, както на технологичната, така и на художествена компютърна графика в различни области: изкуството, образование, бизнес, производство и др.

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, обучаващият се ще придобие редица компетенции. Той ще:

 • придобие умение за работа в екип;
 • може да взема правилни оперативни и управленски решения;
 • работи с персонални компютри и операционни системи;
 • работи с бази данни и съответните им приложни продукти;
 • работи с периферии, изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения;
 • познава класическите и мултимедийните архитектури основи на компютрите;
 • създава компютърни графични модели и ги анимира;
 • създава и ползва различни CAD приложения за работа с проектантски и рекламни продукти, както и продукти с производствено предназначение;
 • свободно борави с презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда;
 • владее Web дизайн, създава електронни приложения и др.

Професионална реализация

След завършване на специалността „Компютърна графика" колежаните ще могат да се реализират на трудовия пазар като специалисти по компютърен, графичен дизайн в сферата производството, на високите технологии, на изкуството, фотографията и киното, в областите наука, образование и др.

Колежаните, завършили специалността „Компютърна графика" в  ,,Евростандарт" ползват преференции за продължаване на обучението си (на база договорни отношения) в бакалавърските програми на Нов Български университет във втори курс (трети семестър).

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio