Бизнес администрация

Бизнес администрация

СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ /БИЗНЕС СЕКРЕТАРИ/

ПРОФЕСИЯ „ОФИС МЕНИДЖЪР" -  ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

За специалността

Специалността  „Бизнес администрация" Ви предоставя необходимите знания и опит, за да се интегрирате успешно във всеки вид съвременен бизнес. В обучението са застъпени учебни предмети (модули) като Бизнес кореспонденция, Пари, банки и парична политика, Управление на човешките ресурси, Компютърно счетоводство, Счетоводство на фирма, Предприемачество и дребен бизнес, Икономика на фирмата, Мениджмънт на фирмата, Стратегическо управление на бизнеса, Финанси и много други, свързани със специалността предмети. Програмата предвижда още разширено изучаване на чужд език и професионална подготовка в областта на информационните технологии.

Защо „Бизнес администрация"?

„Бизнес администрация" е една от най-търсените специалности. Тя е широко застъпена във всеки колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция в тази сфера. Колежаните от специалност „Бизнес администрация" развиват умението да анализират и управляват процесите във фирмата. Учебната програма акцентира не само на теоретичните, но и на практическите занятия, което повишава квалификацията и реалните способности на всеки учащ. Предвидено е решаването на  практически задачи и казуси от областта на  мениджмънта, изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот и др., които да научат бъдещите ръководители да действат гъвкаво и адекватно в процеса на вземане на управленски решения. 

Професионална реализация

Висококвалифицираната подготовка на колежаните от специалност „Бизнес администрация" им предоставя не само възможност да се реализират като специалисти по управление и администрация, но и като консултанти по управление и организационно развитие, участници при разработка на маркетингова стратегия и организация на рекламната политика на фирмата, както и анализатори на финансовото състояние в български и чуждестранни предприятия. Придобиват се и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес. Основна цел на колеж „Евростандарт" е да създава професионалисти, конкурентоспособни не само на българския, но и на европейския и световния трудов пазар.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio