Английска бизнес гимназия „Евростандарт” организира за Вас курсове по счетоводство и управление на малка фирма

Английска бизнес гимназия „Евростандарт” организира за Вас курсове по счетоводство и управление на малка фирма

Провеждаме обучение по Счетоводство и управление на малка фирма. В курса, в зависимост от Вашият избор ще ви запознаем основно с едностранното или ДВУСТРАННОТО счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана счетоводна програма. 

Ще получите необходимите знания, за да можете сами да  организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. Ще ви научим на уменията да правите оценка на бизнес ситуацията, избор на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване,  подбор на кадри и други.

Предлагаме групово обучение "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"  в 2 етапа:

ПЪРВИ ЕТАП:

80 уч.ч. -  запознаване с принципите на счетоводството, собствения капитал на дружеството. начисляване на ддс. счетоводно отчитане на дма и дна, стоково - материалните запаси и разчетите с клиенти и доставчици в предприятието. отчитане на лизингите, привлечените средства, авансите. разчети с персонал. изчисляване и осчетоводяване на заплатите и осигуровките на служителите. парични средства и финансови активи. приходи, разходи и финансови резултати.

 

ВТОРИ ЕТАП: "годишно счетоводно приключване":

 

*40 уч.ч. -  преобразувания, начисляване на неизползвани отпуски, преоценки, годишни финансови отчети, попълване на годишна декларация по зкпо. 

Продължителност - в зависимост от избраната от курсиста интензивност от 2.5 до 6 седмици.

Посоченият обем часове са достатъчни за знания, които веднага могат да се приложат и същевременно да се надграждат чрез самостоятелни занимания в практиката или допълнителни.

Курсът се води от високо квалифицирани преподаватели със знания и опит.

На завършилите курса, специалистите на фирмата ще оказват  помощ за начално организиране на бизнеса, а така също и практическа помощ при сложни казуси.

 

*На завършилите курса се издава удостоверение за професионално обучение.

 Записванията  започват на 1 август 2012г.

Начало на обучението: 1 октомври  2012г. 

Цена на курса на обучение - 700 лв.

При записване до края на месец август - 680 лв

Място на обучението: Английска бизнес гимназия „Евростандарт”, София,  пл. Света Неделя №4

За информация: тел:, 0878670753, 0878 670 738

e-mail:eurostandart_96@abv.bg

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio