Организация и управление на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

ПРОФЕСИЯ „ХОТЕЛИЕР" - IV СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

За специалността

Хотелиерството е един от най-старите и най-разпространени типове бизнес. За успешната реализация в тази изключително конкурентна сфера бъдещите хотелиери трябва да притежават гъвкаво мислене, което ще спомогне за бързото им адаптиране към последните тенденции в този бранш. Специалността „Организация и управление на хотелиерството" на колеж „Омега" акцентира върху развитие на аналитичното мислене и личните управленски качества на всеки колежанин. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информатика - софтуерни продукти, Предприемачество, Мениджмънт в хотелиерството, Бизнес планиране, Счетоводство на хотел, Технология на хотелиерското обслужване, Кетъринг в хотелиерството, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Защо „Организация и управление на хотелиерството"?

Основна цел на специалността „Организация и управление на хотелиерството" на колеж „Евростандарт" е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. Колежаните ще изучат в детайли изискванията и стандартите на хотелиерския мениджмънт в България и Европейския съюз, които ще им осигурят конкурентоспособност на международния трудов пазар. Програмата включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове обслужващи дейности от сферата на хотелиерството. Включените курсове ще развият у колежаните умения за обзавеждане и експлоатация на материално-техническата база на хотела, ще ги запознаят с нормативната уредба на дейността кетъринг, различните санитарно-хигиенни изисквания, основните моменти от областта на стокознанието. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността колежът е организирал гостувания на български и чуждестранни топ - мениджъри от сферата на хотелиерството, както и възможност за летни стажове.

Професионална реализация

След завършване на специалността „Организация и управление на хотелиерството", колежаните ще могат да се реализират на трудовия пазар като мениджъри на хотели, обслужващ персонал, администратори, както и да стартират самостоятелен бизнес. Завършването на колеж „Евростандарт" дава успешен старт в професионалната реализация на своите възпитаници.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio