Организация на екскурзоводската дейност

Организация на екскурзоводската дейност

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

ПРОФЕСИЯ: „ЕКСКУРЗОВОД” - ІVСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


За специалността

В специалността “Организация на екскурзовдската дейност” колежаните се запознават със същността, възникването и развитието на екскурзоводството. По този начин те ще формират знания и умения за организацията и провеждането на екскурзоводната работа. Изучаваната методика на тази работа позволява на колежаните сами да разработват методически материали за екскурзии по зададени маршрути и дестинациии. 

Професионална реализация

Успешно дипломиралите се колежани могат да заемат следните длъжностисъгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Р.България, лицата придобили четвърта степен на професионална квалификация по професия „Екскурзовод” могат да заемат длъжностите: с код 5113-3005, както и други длъжности включени при актуализирането на НКПД.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio