Предприемачество и мениджмънт

Предприемачество и мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

ПРОФЕСИЯ „ФИРМЕН МЕНИДЖЪР" - IV СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

За специалността

Специалността „Предприемачество и мениджмънт" е ориентирана предимно към тези, които търсят реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Тази широкоспектърна обучителна програма Ви предоставя необходимите знания и опит, за да се интегрирате успешно във всеки вид съвременен бизнес. Курсът на обучение е две години, като освен задължителната професионална подготовка - Икономика на предприятието, Микро и Макроикономика, Бизнес комуникации, Счетоводство на фирма, Предприемачество и дребен бизнес, Маркетинг и реклама, Бизнес планиране, Фирмено право, Финанси, Мениджмънт, Организация и управление на човешките ресурси, Международен бизнес, включва още и разширено изучаване на чужд език и професионална подготовка в областта на информационните технологии. Важна част от практическото обучение са занятията по Учебно-тренировъчна фирма и Мениджърски проект.

Защо „Предприемачество и мениджмънт"?

„Предприемачество и мениджмънт" е една от най-търсените специалности. Тя е широко застъпена във всеки колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция  в тази сфера. Предимството си колеж „Евростандарт" постига чрез успешното съчетаване най-утвърдените и най-съвременните техники и методики на обучение, които да изведат нашите възпитаници на няколко крачки пред останалите.

Колежаните от специалност „Предприемачество и мениджмънт" получават не само фундаментални теоретични познания по изучаваната материя, но и възможност да се запознаят отблизо с практическите особености на професиите, свързани със специалността. По време на обучителния процес се акцентира върху развитието на аналитичното мислене и мениджърските способности на всеки колежанин. Предвидено е решаването на практически задачи и казуси от областта на мениджмънта, изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот и др., които да научат бъдещите мениджъри и предприемачи да действат гъвкаво и адекватно в процеса на вземане на управленски решения. Лекционният курс предвижда и участието на гостуващи топ-мениджъри от водещи български и чуждестранни фирми, както и практикуващи икономисти, които с професионалния си опит ще спомогнат за практическата подготовка на възпитаниците в колежа. 

Професионална реализация

Висококвалифицирана подготовка на колежаните от специалност „Предприемачество и мениджмънт" им предоставя не само възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици и др. във всяко българско и чуждестранно предприятие, но и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.

Основна цел на колеж „Евростандарт" е да създава професионалисти, конкурентноспособни не само на българския, но и на европейския и световния трудов пазар.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio