Бизнес услуги

Бизнес услуги

СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС УСЛУГИ

ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ – ІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

За специалността

Сътрудникът в бизнес услуги в предприятието координира информационния

поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи, когато това е предвидено във вътрешни правила или длъжностната му характеристика.

Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника. Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др. Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти. Дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата, ако не са в неговата компетентност. 

Професионална реализация

Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата, свързана с изпълнението им. Обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на технически и финансови документи. Попълва транспортни, търговски, финансови и  други документи.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio