Организация на туризма и свободното време

Организация на туризма и свободното време

СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”

ПРОФЕСИЯ „ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ"  III СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


 За специалността

Специалността „Туризъм" разкрива неограничени възможности за професионалното развитие. Учебната програма, която предлага колеж „Евростандарт", е две години, през които колежаните ще изучат задълбочено управленските процеси в сферата на туризма и хотелиерството. Програмата включва изучаването на Английски език и предмети (модули) като Информатика - софтуерни продукти, Бизнес комуникации и преговори, Туристически мениджмънт, Счетоводство на туристическата фирма, География на туризма и културология. Хотел и кетъринг, Туристически продукт, Екскурзоводство, анимация и интерпретация, както и множество други, свързани със специалността, предмети. Освен теоретични познания по изучаваните дисциплини, този курс на обучение предлага и богата практическа подготовка.

Защо „Туризъм"?       

Туризмът е един от най-значимите и бързо развиващи се икономически сектори в национален мащаб, което предполага огромната необходимост от талантливи и образовани мениджъри в тази област.

По време на обучителния процес на специалността „Туризъм" в колеж „ Евростандарт" се усвояват знания за последните тенденции в управлението на туристическия бизнес. Колежаните се запознават с управленските стандарти на Европейския съюз  в областта на хотелиерството и туризма, което им осигурява възможност за международна реализация след завършване на курса.  Засягат се още и основни моменти от сферата на финансите, инвестиционния мениджмънт и управлението на човешки ресурси.

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, колежанинът придобива редица компетенции. Той ще:

 • Може правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
 • Познава основните принципи в пазарната икономика;
 • Използва активно основните инструменти за мениджмънт;
 • Познава и прилага действащото законодателство и Закона за туризма;
 • Извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма или хотела;
 • Притежава нужния обем от знания по маркетинг и реклама и управление на човешките ресурси в туризма;
 • Владее в необходима степен съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилагана практика;
 • Владее добре английски език;
 • Спазва нормите за професионална етика и морал на съвременнния мениджър;
 • Провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.    

Професионална реализация

След завършване на специалността „Организация на туризма и свободното време" колежаните ще притежават необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.

Академична реализация                   

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

 • Европейския колеж по икономика и управление
 • Висшето училище по застраховане и финанси 
 • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър)
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio