Организация на аниматорската дейност в туризма

Организация на аниматорската дейност

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА АНИМАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ

ПРОФЕСИЯ „АНИМАТОР В ТУРИЗМА” - ІV СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ


За специалността
В специалността “Организация на аниматорската дейнос;колежаните се запознават със същността, възникването и развитието на анимационната дейност. По този начин те ще формират знания и умения за организацията и провеждането на анимационна работа. Изучаваната методика на тази работа позволява на колежаните сами да разработват методически материали за анимационни програми за различни туристически обекти и дестинациии, според интересите на туристите. 
Колежаните, които са изпълнили задълженията си по учебния план за пълният курс на обучение, се допускат до държавни изпити по теория и практика на специалността "Организация на аниматорската дейност" за придобиването на професията АНИМАТОР - четвърта степен на професионална квалификация.

Професионална реализация

Успешно дипломиралите се колежани могат да заемат следните длъжностисъгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Р.България, лицата придобили трета степен на професионална квалификация по професия „Аниматор в туризма”могат да заемат длъжностите: с код 5113-3001, както и други длъжности включени при актуализирането на НКПД

Академична реализация

Колежаните, завършили в ЧПК,,Евростандарт", ползват преференции за продължаване на обучението си в бакалавърските програми на

  • Европейския колеж по икономика и управление
  • Висшето училище по застраховане и финанси 
  • Нов Български университет

Колежът е в договорни отношения с  тези висши училища за продължаване на обучението на завършилите колежани във втори курс (трети семестър).
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio