Малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС – ІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес.

Професионална реализация

Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio