ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ № 1/18.07.2014Г. ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 9 АЛ.2 НА ПМС № 118/20.05.2014Г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ № 1/18.07.2014Г. ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 9 АЛ.2 НА ПМС № 118/20.05.2014Г.

Наименование на проекта: „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” в ЧПБУ „Евростандарт”
Номер на проекта: BG051PO001-4.3.05-0008
Номер на договора: Д01-4320/13.08.2013г

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Официално наименование: Частно професионално бизнес училище „Евростандарт” – София към Банков център за обучение и развитие – Английска бизнес гимназия и колеж „Евростандарт” ЕООД

Пълен адрес: София 1000, пл. „Света Неделя” № 4, ет.2

Град: София

Пощенски код: 1000

Лице/а за контакт: Севдалина Иванова

Телефон: 02/931 00 34, 0878/ 670 753,
0878/ 670 738   

Електронна поща: eurostandart_96@abv.bg

Факс: 02/988 03 40

РАЗДЕЛ 2: ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

2.1.  Провеждане на заключителен семинар за представяне на резултатите от проведеното обучение с активното участие на работодатели от полиграфическия и рекламния  бизнес. Дискусии за методи и форми на бъдещи  съвместни дейности между работодатели, обучители, обучаеми.  Семинарът ще е предназначен за минимум 70 души - обучители, работодатели от рекламния и полиграфически бизнес, ученици и др. – прогнозна стойност 5100,00 лв. без ДДС

2.2. Изработка  на ламинирани сертификати  - прогнозна стойност 283,50 лв. без ДДС

3. СПЕЦИФИКАЦИИ:
3.1 Организиране на семинар за 70 души

№ по ред

Семинари/конференции/обучения 

Мерна единица

Брой

*Единична цена (лева)

Сума

2

Провеждане на заключителен семинар за представяне на резултатите от проведеното обучение с активното участие на работодатели от полиграфическия и рекламния  бизнес. Дискусии за методи и форми на бъдещи  съвместни дейности между работодатели, обучители, обучаеми.  Семинарът ще е предназначен за минимум 70 души - обучители, работодатели от рекламния и полиграфически бизнес, ученици и др. -  наем на помещение, компютърна техника, почистване, вкл. информационни материали за всички участници

брой

1

5 100.00  

5100.00  

Посочената цена е  без ДДС

3.2  Изработка  на ламинирани сертификати

№ по ред

Вид / описание на услугата

Мерна единица

Брой месеци

*Единична цена (лева)

Сума (лева)

2.

Изготвяне на ламинирани сертификати за всички обучени по проекта – по образец, формат А4

брой

135

2.10  

283.50

Забележка: Сертификатите трябва да отговарят на изискванията за информиране и публичност съгласно „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” . Посочените цени са без ДДС

РАЗДЕЛ 3: СРОК

Срокът за подаване на оферти : 3 /три/  работни дни от датата на публикуване на единния информационен портал за фондовете от ЕС. Краен срок за изпълнение 05.08.2014г
   
РАЗДЕЛ 4: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Офертите да съдържат срок за изпълнение, валидност, условия на плащане, да съдържат подпис и печат на издателя и да се изпращат на адреса, факса или e-мейл, посочени в Раздел 1

РАЗДЕЛ 5: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ -  икономически най-изгодна цена

Показатели

1. Цена

3. Срок за изпълнение

Тежест

50%

50%


РАЗДЕЛ 6: МЕТОДОЛОГИЯ

Критерий/показател

Относителна тежест в брой точки

1.       Срок на изпълнение

2.        (ТО)

 

50 точки

3.      Предложена цена (ФО)

50 точки

Дата: 18.07.2014г.

Севдалина Иванова
Ръководител проект

Бистра Илиева
Управител на ЧПБУ”Евростандарт”  към  „БЦОР – АБГК Евростандарт” ЕООД,
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio