ПРОЕКТ „АНИМИРАНИ КВАДРАТИ”

ПРОЕКТ „АНИМИРАНИ КВАДРАТИ”

Бенефициент: Фондация „Дарби”

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2015, съвместно с Фонда за иновации в културата.


Пресконференция на тема: Проект „Анимирани квадрати” –  очаквани резултати”

На 17 юни 2015 г. (сряда) от 11:00 ч. Фондация „Дарби” организира пресконференция на тема: „Проект Анимирани квадрати – очаквани резултати”.  Събитието ще се проведе в Мултимедиен център „Дарби” на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 4, ет. 2.

По време на пресконференцията ще бъдат представени заложените основни дейности по проекта, напредъка до момента и очакваните резултати. Особен акцент ще бъде поставен върху новите възможности, които предоставя идеята на проекта, обвързвайки професионалното обучение с рекламния бизнес и възможността учениците да участват пряко в предстоящи събития и промоционални прояви в столицата.

АНИМИРАНИ КВАДРАТИ  е съвместен проект на Фондация „Дарби” и Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2015, съвместно с Фонда за иновации в културата, по Приоритетна област 3: Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Основната цел на проекта „Анимирани квадрати”е да се създадат условия за практическо обучение и стаж на ученици, изучаващи компютърна графика, анимация и графичен дизайн  в мултимедийния център на Фондация „Дарби” с цел създаване на рекламен клип, посветен на Деня на София – 17.09.2015 г. За тази цел младите хора ще станат съпричастни към предшестващи събитието културни събития в столицата. Проектът ще представи различните и разнообразни лица на София, през погледа на младите хора.

ДЕНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • УПРАВЛЕНИЕ - Правилно управление и рационално изразходване на средствата по проекта;
 • ОБУЧЕНИЕ  - Изграждане на умения и компетенции чрез иновативно обучение, в модерно изграден образователен парк ;
 • Очаквани резултати: Създаване на мултимедиен рекламен продукт по случай Деня на София – 17 септември. Надграждане на знанията и уменията на целевата група, чрез иновативни техники на обучение в Мултимедиен център към Фондация „Дарби”;
 • РЕАЛИЗИРАНЕ НА АНИМАЦИОННА ФИЛМОВА МИНИАТЮРА ЗА ДЕНЯ НА СОФИЯ Очаквани резултати: Реализиране на анимационна филмова миниатюра с времетраене до 1 мин., с цел популяризиране на Деня на София в Социалните мрежи сред младите хора;
 • ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ  - Запознаване обществеността с целите на Програма Европа 2015, както и с постигнатите резултати от кандидата по проекта
 •  АНАЛИЗ И ОТЧЕТ


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Иновативно обучение, чрез  съвременна дигитална мултимедийна техника на 30 ученици от Националната гимназия по полиграфия и фотография;
 • Интерактивност. Обучаващите ще могат да взаимодействат директно с учебния материал, като управляват потока на информацията и отговарят на практически въпроси;
 • Възможност за посещение на многобройни културни събития в столицата, във връзка с крайната цел на проекта;
 • Създаване на мултимедиен продукт;
 • Рекламиране на Деня на София, чрез заснемане предшестващите го културни прояви;
 • Ангажиране на все-повече млади хора в културния живот на столицата и прояви.

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio