Обучение

Обучението в "Евростандарт" е базирано на идеята за пълноценно съчетаване на най-доброто от английска езикова гимназия и професионалната подготовка в специализираните икономически училища. Учебният план е одобрен от Министерството на образованието и науката. Основните акценти в него са:

 • Овладяване на английски език до ниво С1 съгласно европейската езикова рамка. Това се постига с много часове за изучаване на езика (1760 часа за целия курс на обучение), високо професионално ниво на учителите и прилагането на съвременни интерактивни методи на обучение.
  - Учениците в VІІІ клас изучават по 18 часа седмично английски език по системата A World of English .
  - От ІХ до ХІІ клас английски език се изучава по 8 часа седмично, 5 часа от които общ английски и 3 часа бизнес английски език.
  - На английски език в ІХ, Х и ХІ клас се изучават история, география, биология и бизнес комуникации.
  Всяка учебна година завършва с писмен и устен изпит по английски език. В края на 8 клас учениците се явяват на изпита за външно оценяване по единни образователни критерии на МОН. В края на всяка следваща година изпитът е по инициатива на училищното ръководство и е част от програмата за получаване на сертификати за европейско ниво на езикови знания и умения.
 • Втори чужд език се изучава по 3 часа седмично от ІХ до ХІІ клас. Учениците избират между немски и испански език. Усвоява се учебният материал за подготвителния клас на съответната езикова гимназия.
 • Бизнес обучение, с което се натрупват базисни и специфични икономически знания, необходими за овладяване на професия „Финансист”. Учениците изучават предмети като финанси, счетоводство, фирмено право, маркетинг, икономика и организация на фирмата.
  - От Х клас учениците се учат да създават и управляват фирми в часовете, предвидени специално за това по предмета „Учебно-тренировъчни фирми”.
  - Практически умения за работа по специалността се формират и по време на бизнес практиките, които се провеждат в ХІ и ХІІ клас. Учениците стажуват във фирми на реални работни места и изпълняват задачи по съгласувана с училището програма.
  - В края на ХІІ клас учениците се явяват на държавен изпит по специалността и получават документ за владеене и упражняване на професията в страната и чужбина - Свидетелство за професионална квалификация. Бизнес обучение, с което се натрупват базисни и специфични икономически знания, необходими за овладяване на професия „Финансист”. Учениците изучават предмети като финанси, счетоводство, фирмено право, маркетинг, икономика и организация на фирмата.
  - От Х клас учениците се учат да създават и управляват фирми в часовете, предвидени специално за това по предмета „Учебно-тренировъчни фирми”.
  - Практически умения за работа по специалността се формират и по време на бизнес практиките, които се провеждат в ХІ и ХІІ клас. Учениците стажуват във фирми на реални работни места и изпълняват задачи по съгласувана с училището програма.
  - В края на ХІІ клас учениците се явяват на държавен изпит по специалността и получават документ за владеене и упражняване на професията в страната и чужбина - Свидетелство за професионална квалификация.
 • Овладяване на съвременен компютърен софтуер - пълният пакет на Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design и Компютърни мрежи в модерен компютърен кабинет. Това се постига чрез непрекъснат цикъл учебни предмети от ІХ до ХІІ клас – информатика, информационни технологии, компютърни офис системи – теория и учебна практика.
  Учениците в Евростандарт завършват училище с международно признати Диплома за завършено средно образование с интензивно изучаване на английски език и Свидетелство за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт”Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio